Opus Nettsiden

I november 2019 ble det varslet oppstart av planarbeid for Fanavegen 44- 46, Fana gnr. 40 bnr. 187 m.fl., Bergen kommune. Med dette meldes en utvidelse av planområdet, for å utrede muligheter for å utbedre tilbud for myke trafikanter. Arbeidet kan resultere i en ev. omlegging av kjøremønster.

Med privat reguleringsplan mener en:
Privat reguleringsplan etter Plan og bygningslovens kapittel 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m. fl. tar initiativ til og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen med innhenting av merknader til planen og eventuelt krever endringer i planen før den blir lagt fram for vedtak i kommunestyret.

Forslagsstiller:
Forslagsstiller er Bonava Norge AS.
OPUS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet:
Planområdet utgjør ca. 33 daa. Både ny utvidet og tidligere varslet plangrense er vist på vedlagt varselkart. Planområdet ligger på Skjold, ca. 2 km fra Nesttun sentrum og 1,4 km fra Lagunen storsenter og Laguneparken. Skjold skole og Skjold kirke ligger like ovenfor planområdet på vestsiden av Fv. 582 Fanavegen med tilhørende bybanetrasé. Skjold bybanestopp ligger rundt 120 meter sør for området.

I dag består området av eneboligbebyggelse og et kombinert bygg med leiligheter, kontor og forretning, samt en barnehage.

Planstatus:
I gjeldende kommuneplan er planområdet vist som byfortettingssone- BY og grønnstruktur.

Planområdet er helt eller delvis regulert i følgende detaljreguleringsplaner:

– Planid 30620000: FANA. GNR 40 BNR 11, SKJOLD (1950)

– Planid 62800000: FANA. GNR 40 BNR 189 M.FL., FANAVEGEN 46-50 (2018)

  • Planen regulerer en kjøreveg og gangveg/gangareal inn i området.

– Planid 62870000: FANA. GNR 40 BNR 1714 MFL. OSBANEN OG FANAVEGEN. SYKKELSTAMVEG BERGEN.

– Planid 63960000: FANA GNR 40 BNR 411 MFL.DYRHAUGEN.

Formålet med reguleringsplanen:
Formålet med planen er å tilrettelegge for konsentrert boligbebyggelse og utvikle området i tråd med overordnet plan (KPA 2018).

Innenfor rammene av et utvidet planområde skal en nå uttrede tiltak som kan bidra til et bedre tilbud for myke trafikanter i området. Det skal utarbeides en trafikkanalyse for planområdet og nærområdet. Denne skal foreslå tiltak som styrker og utbedrer tilbud for myke trafikanter. Aktuelle tiltak kan være omlegging av trafikkmønster kjøremønster for flere boliger og barnehagen i området. Målsetting er å redusere antall avkjørsler langs Skjoldstølen for å styrke trafikksikkerhet og fremkommelighet for gående og syklende.

  • Avkjørsel ved Skjoldstølen 22b er vurdert stengt. Boliger som i dag har denne tilkomsten, samt barnehagen, er tenkt løst ut via ny tilkomstvei over 40/189.
  • Avkjørsel ved Skjoldstølen 90 er vurdert stengt. Boliger som i dag har denne tilkomsten er tenkt løst ut via Dyrhaugen.
  • Alternativer som utbedrer tilbud for myke trafikanter, vil utredes og vurderes.

Det er utført en vurdering av det aktuelle tiltaket i henhold til i Forskrift om konsekvens-utredninger som viser at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføring av tiltak.

Informasjon og medvirkning:
Varseldokument og referat fra oppstartsmøtet med Bergen kommune er tilgjengelige på våre nettsider. For nærmere informasjon, kontakt OPUS, på telefon eller e-post.

Merknader til utvidet plangrense:
Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes:

OPUS Bergen AS
Nordre Nøstekaien 1
5011 Bergen

eller sendes på e-post til post@opus.no.

Vi ber om at det i innspillet/merknaden refereres til «p19013 Fanavegen 44-46».

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette ivaretas av OPUS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende, blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Det gjøres oppmerksom på at hvert enkelt innspill ikke besvares direkte til merknadstiller, men vurderes, kommenteres og håndteres i selve plansaken gjennom planprosessen.

Frist for merknader er satt til 15.08.2020.

Videre saksgang:
Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter førstegangs behandling i kommunen legges komplett planforslag ut til offentlig ettersyn. Det blir da anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

OPUS Bergen AS
Kristel Solevåg Bellerby

Frist for merknader er satt til

  • Har du kommentarer til planvarsel, send en melding til oss her.