Opus Nettsiden

I medhold av plan og bygningslovens § 12-1, 12-8 og 12-14 varsles igangsetting av privat reguleringsarbeid for Fana gnr. 40 bnr. 187 m.fl., Fanavegen 44- 46, Bergen kommune.

Med privat reguleringsplan mener en:
Privat reguleringsplan etter Plan og bygningslovens kapittel 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m. fl. tar initiativ til og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen med innhenting av merknader til planen og eventuelt krever endringer i planen før den blir lagt fram for vedtak i kommunestyret.

Forslagsstiller:
Forslagsstiller er Bonava Norge AS.
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet:
Planområdet ligger på Skjold, ca. 2 km fra Nesttun sentrum og 1,4 km fra Lagunen storsenter og Laguneparken. Skjold skole og Skjold kirke ligger like ovenfor planområdet på vestsiden av Fv. 582 Fanavegen med tilhørende bybanetrasé. Skjold bybanestopp ligger rundt 120 meter sør for området.

Planområdet er 15,5 daa. Etter ønske i fra planetaten i Bergen kommune er det tatt med areal for å kunne regulere inn en gangforbindelse fra planområdet frem til Skjoldstølen. Dette vil berøre gnr/bnr 40/401 og 40/115. Plangrensen vil mest sannsynlig bli trukket noe inn/ redusert når en har fått gjort en nærmere vurdering av hvor gangveien skal gå. Gnr/bnr 40/1049 er tatt med for å regulere inn grøntstruktur og gangforbindelse.

Det er fire bygninger innenfor planområdet, hvorav tre eneboliger og et kombinert bygg med leiligheter, kontor og forretning. Nærområdet rundt er karakterisert av eneboliger og enkelte rekkehus.

Planstatus:
I gjeldende kommuneplan er planområdet vist som byfortettingssone- BY1.

Planområdet er helt eller delvis regulert i følgende detaljreguleringsplaner:

Planid 30620000: FANA. GNR 40 BNR 11, SKJOLD (1950)

Planid 62800000: FANA. GNR 40 BNR 189 M.FL., FANAVEGEN 46-50 (2018)
Planen regulerer en kjøreveg og gangveg/gangareal inn i området.

Planid 62870000: FANA. GNR 40 BNR 1714 MFL. OSBANEN OG FANAVEGEN. SYKKELSTAMVEG BERGEN.

Det er utført en vurdering av det aktuelle tiltaket i henhold til i Forskrift om konsekvensutredninger som viser at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Formålet med reguleringsendringen:
Formålet er å tilrettelegge for blokkbebyggelse og utvikle området i tråd med den nye Kommuneplanens arealdel 2018 (KPA 2018). Planområdet ligger like ved bybanestopp og prosjektet vil bidra til å underbygge den urbane situasjonen som bybanen representerer. Prosjektet vil etterstrebe gode bokvaliteter for beboerne og forbipasserende, med å skape solfylte, støyskjermede uteområder med tilrettelagte boliger for alle aldersgrupper.

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføring av tiltak.

Informasjon og medvirkning:
Varselbrevet sendes til hjemmelshavere for eiendommer som er direkte påvirket av utvidelsen av plangrensen.

For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS, tlf. 55 21 41 50, e-post post@opus.no.

Merknader til utvidet plangrense:
Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes:

OPUS Bergen AS
Nordre Nøstekaien 1
5011 Bergen

eller sendes på e-post til post@opus.no.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Merk ditt innspill/merknad med «p19013 Fanavegen 44-46».

Frist for innspill er satt til 28.01.2020.

Videre saksgang:
Etter førstegangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det blir da anledning til å fremsette merknader før videre politisk behandling.

 

OPUS Bergen AS
Kristel Bellerby

Frist for merknader er satt til


  • Har du kommentarer til planvarsel, send en melding til oss her.