Opus Nettsiden

VARSEL OM BEGRENSET HØRING AV UTVIDET PLANGRENSE OG ENDRINGER I PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR 111 BNR 3 M.FL., LILANDSJORDET NORD, YTREBYGDA BYDEL, BERGEN KOMMUNE.

I medhold av plan og bygningslovens §12-8 blir det med dette varslet utvidet plangrense, samt andre endringer i plankart og i bestemmelser for detaljreguleringsplan for gnr 111 bnr 3 m.fl., Lilandsjordet Nord, Ytrebygda bydel. Justeringer er gjort på bakgrunn av innkomne innsigelser, merknader og Plan- og bygningsetatens fagnotat ved offentlig ettersyn.

Ved offentlig ettersyn fremmet AVINOR, Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statens vegvesen (SVV), innsigelse til planforslaget.

I brev datert 11.07.2019 oppsummerer AVINOR at:
Dersom følgende punkter ikke innarbeides/hensyntas i i reguleringsplanen, må dette brev forstås som en innsigelse til planen fra Avinor, jf. Plan- og bygningsloven § 5-4:
På plankartet settes Maks BH (byggehøyde) innenfor delområde BKB9 til kote 63 moh og innenfor delområde BKB10 til kote 62 moh, jf. punkt 1 samt Masterplanen for Bergen lufthavn og EASA-krav CS ADR-DSN.H og CS ADR-DSN.J.480, gjeldende fra 08.12.2017.

Samferdselsformål o_S1 tas ut av planområdet, jf. punkt 2 samt Masterplanen for Bergen lufthavn og EASA-krav CS ADR-DSN.C, gjeldende fra 08.12.2017.

Justering av reguleringsbestemmelsene i § 4.1.2.1 (hensynssone H190_1) og § 4.1.2.2 (hensynssone H190_2), jf. punkt 3 samt § 6 i Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons og overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av 27.06.2011.

NVE oppsummerer sin innsigelse i brev datert 04.07.2019 slik:
NVE har motsegn (jf. PBL §5-4) til planen. Grunnlaget for motsegna er at flaumfare i planlagde byggeområde ikkje er tilstrekkeleg utgreidd. Dersom Bergen kommune syter for å få utgreidd flaumfaren, og innarbeider konklusjonane i planen, fell grunnlaget for motsegna bort. Motsegna er forankra i NVE rettleiar 2/2017.

SVV gir, i brev av 8.8.2019, en utfyllende redegjørelse for sine innsigelsespunkt og hvordan disse kan løses. I sin oppsummering uttaler SVV følgende:
Denne uttalelsen er gitt på vilkår av at kommunen foretar endringer i planens juridisk bindende deler. Formålet med dette er å ivareta de hensynene som lå til grunn for vår vurdering av innsigelse, jf. brevet 05.07.2019, samt tilpasninger av plangrunnlaget til tekniske tegninger. Med mindre disse kan innfris, er det knyttet formell innsigelse til planforslaget.

Gjennom dialog med fagetaten og innsigelsesmyndigheter er det gjort vurderinger vedrørende kostander og rimelighet, knyttet til veg. Nye tekniske tegninger foreligger. Det er gjort et for-prosjekt på gang- og sykkel (GS)-bro, samt videre utredninger knyttet til flom og myr. Plankart, bestemmelser og illustrasjonsplan er endret for å imøtekomme merknader og innsigelser.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Kokstad Property AS. Opus er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet ligger i Ytrebygda bydel og er avgrenset som vist på vedlagt kart. Det ble varslet oppstart av privat reguleringsplanarbeid 20.12.2017, og varslet utvidet plangrense 02.07.2018.

Området har vært et landbruksområde. Arealet var fordelt mellom dyrket mark, innmarksbeite, skog, myr, internveger og enkelte, spredte eneboliger. I dag er området masseutskiftet og planert. Disse tiltakene har man fått dispensasjon til å gjennomføre før vedtak av regulerings-planen, for å klargjøre for utbyggingen. Det er stort behov for arealer til IL-områder pga. trans-formasjonsprosesser i andre deler av byen.

Planområdet grenser til Flyplassvegen og Bybanetraséen til Flesland mot nord. Tvers over veien, på Kokstadflaten, ligger et større område for industri, kontor og lager.  Mot vest grenser området til Bergen lufthavn Flesland, mens sentrumsområdet Blomsterdalen ligger sørøst for området. Sør for området er det en blanding av grøntområder, bygg, anlegg, boliger og fotballbaner. Hovedadkomst til planområdet er fra Fv. 176 Lilandsvegen, sør i planområdet.

Formålet med begrenset varsel
Formålet med varselet er å informere om:

  • Endring i kartet, for å sikre tilstrekkelig areal gang- og sykkelbro over Fleslandsvegen.
  • Forlengelsen av o_SGS1, som sikrer en GS-forbindelse nord for bebyggelsen. Denne er tegnet inn i plankartet, og dermed sikret på en bedre måte.
  • Endring i plankartet, for å sikre areal for utviding av Kokstad rundkjøring og tilhørende anlegg.
  • Endret flomsone. Etter offentlig ettersyn har det blitt gjennomført flomsonekartleging, og det har vært løpende dialog mellom plankonsulent, VA-konsulent, kommunen, NVE og AVINOR.
  • Endringer i utformingen av elvepark, og GS-veg og bekk, som går gjennom elveparken.
  • Endringer i kart, ved oppdeling av BKB-formål og endringer vedrørende internveg som følge av dette.
  • Justering av vegbredde for o_SKV1 i kartet, og samtidig utvidelse av areal for annen veggrunn.
  • Endringer i bestemmelser på bakrunn av merknader, innsigelser, fagnotat mv.

Planområdets nye areal og grense er illustrert i vedlagt varselkart.

Virkning av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltakene.

Informasjon og medvirkning
Varselbrev med kart som viser ny plangrense sendes til berørte parter. Varselet blir ikke kunngjort i dagspresse, men vil være tilgjengelig på Opus’ nettside, under fanen «prosjekt» og videre til «planvarsel» i rullegardin. En rekke reviderte plandokumenter, som hører sammen med dette endringsvarsel, kan lastes fra vår nettside, eller tilsendes på forespørsel, (jf. liste sist i brev). For nærmere informasjon kontakt Opus, se kontakt informasjon nederst på første side.

Innspill til begrenset varsel
Innspill som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til Opus per brev eller e-post, eller elektronisk gjennom www.opus.no. Merknader til dette varselet skal kun gjelde utvidelse av plangrense og øvrige endringer etter høringen. Tidligere merknader innsendt til plansaken er gjennomgått i merknadsskjema som følger saken, og tas med videre i planarbeidet.

Vi ber om at det i innspillet refereres til prosjektnummer p. 15080.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill til Bergen kommune, dette ivaretas av Opus. Alle mottatte dokumenter, innspill og lignende oversendes kommunen sammen med planforslaget.

Frist for å sende merknader er satt til 15.12.2020.

Videre saksgang
Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan etter offentlig ettersyn slik at den kan bli behandlet administrativt og deretter tas opp til politisk behandling.

 

Med vennlig hilsen
Opus Bergen AS
Marte F. Saanum         

Varselbrev 13.10.2020  

Kart som viser tidligere og ny plangrense

 

Øvrige filer som kan lastes fra Opus’ hjemmeside:

Plankart revidert
Plankart levert til offentlig høring
Bestemmelser revidert
Bestemmelser levert til offentlig ettersyn
Illustrasjonsplan levert til offentlig høring
Illustrasjonsplan revidert
konsept_elveparken
konsept_beplantning_belysning
Merknadsskjema
Oversikt endringer plankart 16.11.20

  • Har du kommentarer til planvarsel, send en melding til oss her.