Opus Nettsiden

I medhold av § 12-8 i plan- og bygningsloven meldes oppstart av privat reguleringsplan for Laksevåg, gnr. 129 bnr. 21 mfl., Alvøen marina. 

Reguleringsplan
En privat reguleringsplan defineres etter Plan- og bygningslovens kapittel 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m.fl. tar initiativ til, og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Alvøen Båtutleie AS. Opus er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet ligger innerst i Alvøypollen i Laksevåg bydel, like nedenfor fv. 5216 Håkonshellaveien. Området består av eiendommene med gbnr. 129/566, 129/21, 129/797 og 129/526 m.fl., og har en størrelse på 17,3 daa. Plangrensen er vist i kartvedlegg.

Planområdet består i dag av to bolighus, en parkeringsplass, et næringsbygg samt kaifront med tre tilhørende brygger med utriggere. Tilliggende eiendommer er benyttet til boliger, vei og småbåtanlegg.

Dagens avkjøring nord i planområdet skal fjernes som følge av vedtatt plan for Håkonshellaveien (planID 60940000), og all atkomst vil dermed skje fra nyregulert vei sør i planområdet.

Planstatus
Planområdet er omfattet av følgende formål i kommuneplanens arealdel 2018:

  • Bebyggelse og anlegg/øvrig byggesone,
  • Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone,
  • Småbåthavn,
  • Friluftsområde i sjø.

Området berøres videre av angitt hensynssone for funksjonell strandsone samt hensynssoner for støy fra fly og veg.

Planområdet er i all hovedsak uregulert, med unntak av deler av sjøområdet som er regulert til friluftsområde/trafikk i sjø i eldre plan fra 1994 (planID 9260000). I tillegg er deler av planområdet i øst regulert i plan for Håkonshellaveien (planID 60940000) som bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål, næring/tjenesteyting og samferdselsanlegg.

Formålet med reguleringsplanen
Forslagsstiller ønsker å regulere eiendommene slik at ny reguleringsplan gir velfungerende rammer for ivaretakelse og videre utvikling av eksisterende drift.

Eiendommene foreslås regulert til bolig, næringsbebyggelse (verkstedbygg for marina og tilhørende drift), forretning (salg av båter) og samferdselsanlegg. Det er i tillegg ønskelig å regulere for tiltak i sjø for plassering av småbåthavn/brygge med utriggere i tråd med dagens situasjon.

Forslagsstiller driver i dag primært med reparasjon og sekundært salg/utstilling av båter. Forslagsstiller ønsker å kunne utføre en større andel av reparasjoner innendørs, samt å kunne tilby vask og behandling av båter. Dagens situasjon er lite egnet for eksisterende og ønsket bruk av området. Det er derfor ønskelig å rive eksisterende verkstedbygg og erstatte det med en mer funksjonell bygningsmasse på kaien i nordre del av planområdet. I tillegg ønsker forslagsstiller å etablere et næringsbygg for salg/utstilling av båter i søndre del av planområdet.

For eiendommene med gbnr. 129/797 og deler av 129/21 er det ønskelig å regulere for boligformål i tråd med øvrig byggesone i KPA 2018. Det vil ikke reguleres for en fortetting av de to boligene, men i tråd med eksisterende situasjon.

Ettersom eiendommene omfattes av byggegrense langs sjø og hensynssone funksjonell strandsone, vil planen ha som mål å etablere økt allmenn tilgang i området. Det vil derfor etableres en ny forbindelse langs deler av strandlinjen som i dag er utilgjengelig fra land.

Ønsket tiltak, revidert alternativ 1B datert 22.10.21 (gjeldende) er vist i figur 1. Det vises ellers til planinitiativ med illustrasjoner som i større grad illustrerer og beskriver tiltaket, samt opprinnelig alternativ 1B datert 02.07.21 (utgått). Disse er tilgjengelig på Opus sin nettside, www.opus.no.

Virkning av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføring av tiltak.

Informasjon og medvirkning
Varselbrev og varselkart sendes til berørte parter, og er tilgjengelig for nedlasting på Opus sin nettside, www.opus.no. Her vil også referat fra oppstartsmøte og planinitiativ ligge tilgjengelig. For nærmere informasjon kan Opus kontaktes på telefon eller e-post, se kontaktinformasjon under.

Innspill til oppstartsvarselet
Innspill til planarbeidet kan sendes til Opus per brev, e-post, eller via vår nettside:

OPUS Bergen AS
Nordre Nøstekaien 1
5011 Bergen
tlf. 55 21 41 50
e-post: post@opus.no
nett: www.opus.no via fanen «planvarsel» under prosjekter.

Vi ber om at det i innspillet/merknaden refereres til prosjektnummer P21006 Alvøen marina.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette ivaretas av Opus. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget. Det gjøres oppmerksom på at hvert enkelt innspill ikke besvares direkte til merknadsstiller, men vurderes, kommenteres og håndteres i selve plansaken gjennom planprosessen.

Frist for merknader er satt til 26.01.2022

Videre saksgang:
Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter førstegangs-behandling i kommunen legges komplett planforslag ut til offentlig ettersyn. Det blir da anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Med vennlig hilsen
OPUS Bergen AS
Haakon Hegard

VEDLEGG:

21006_Varselbrev datert 03.12.2021
21006_Plangrense datert 24.11.2021
21006_Planinitiativ, datert 12.07.2021
21006_Referat fra oppstartsmøte datert 17.11.2021
21006_Revidert alternativ 1B datert 22.10.2021_Gjeldende alternativ
21006_Opprinnelig alternativ 1B datert 02.07.2021 _utgått
21006_Innledende stedsanalyse datert 02.07.2021
21006_Klimagassberegning, datert 02.07.21

  • Har du kommentarer til planvarsel, send en melding til oss her.