Opus Nettsiden

MELDING OM OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSPLAN – Sandslimarka sør
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles med dette oppstart av privat reguleringsplan for Ytrebygda, gnr. 115, bnr. 242 mfl., Sandslimarka sør, plan-ID 71000000.

Reguleringsplan
En privat reguleringsplan defineres etter Plan- og bygningslovens kapittel 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m.fl. tar initiativ til, og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Sandslimarka Utvikling AS, bestående av Bonava Norge AS og DNB. MAD Bergen AS er engasjert som arkitekt og Opus Bergen AS er plankonsulent.

Planområdet
Planområdet ligger på Sandslimarka og består av eiendommene med gbnr. 115/242, 115/141 m.fl., og har en størrelse på ca. 40 daa. Dagens BRA i hele planområdet er 18,490 m2. Plangrensen er vist i kartvedlegg.
Planområdet består i dag av et kontorbygg i betong fra 1984, et nyere kontorbygg fra 2011 og en barnehage som grenser til Sandslimarka bybanestopp med tilhørende areal og parkeringsplass for innfartsparkering/pendlertrafikk. Deler av planområdet i sør består av barskog.

Planstatus
I KPA 2018 er det vist at planområdet ligger delvis innenfor arealformål Sentrumsformål, senterområde S29 og har beskrivelsen Byfortettingssone.
Området berører hensynssoner infrastruktursone H410_1 Konsesjonsområde fjernvarme, Flesland- Sentrum og delvis støysone gul H220_7 Fana skytterlag.
Planområdet er satt av til næringsformål BK9, og bolig/kontorformål BKB7 i reguleringsplan for Sandsli Vest, plan-ID 61500000, vedtatt 08.12.2015.

Formålet med reguleringsplanen
Forslagsstiller ønsker å regulere eiendommene til kombinert formål bolig, tjenesteyting og kontor og tilrettelegge for en fremtidsrettet bruk gjennom transformasjon av eksisterende bebyggelse og ny bebyggelsesstruktur med kombinasjon av punkthus og småhus. Planarbeidet vil ses i sammenheng med utviklingen av tilgrensende felt, og i tilknytning til bybanestoppet og sentrumsutviklingen av felt BKB2 og BKB3.
Det vises ellers til planinitiativ med illustrasjoner som i større grad illustrerer og beskriver tiltaket. Disse er tilgjengelig på Opus sin nettside, www.opus.no

Virkning av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføring av tiltak.

Informasjon og medvirkning
Varselbrev og varselkart sendes ut til berørte parter og er tilgjengelig for nedlastning via Altinn og på Opus sin nettside, www.opus.no. Her vil også referat fra oppstartsmøte og planinitiativ ligge tilgjengelig. For nærmere informasjon kan Opus kontaktes på telefon eller e-post, se kontaktinformasjon under.

Innspill til oppstartsvarselet
Innspill til planarbeidet sendes til Opus via Altinn, opus.no, e-post, eller pr. brev:

 

OPUS Bergen AS
Nordre Nøstekaien 1
5011 Bergen
tlf. 55 21 41 50
e-post: post@opus.no

Nettisde: www.opus.no

 

Vi ber om at det i innspillet/merknaden refereres til prosjektnummer p21012.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette ivaretas av Opus. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget. Det gjøres oppmerksom på at hvert enkelt innspill ikke besvares direkte til merknadsstiller, men vurderes, kommenteres og håndteres i selve plansaken gjennom planprosessen.

Frist for merknader er satt til 01.07.2022

Videre saksgang:

Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter førstegangs-behandling i kommunen legges komplett planforslag ut til offentlig ettersyn. Det blir da anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

 

Med vennlig hilsen
OPUS Bergen AS
Haakon Hegard

 

Vedlegg:

Varselkart med planavgrensning
Referat fra oppstartsmøte
Stedsanalyse
Planinitiativ

  • Har du kommentarer til planvarsel, send en melding til oss her.