Opus Nettsiden

I medhold av plan og bygningslovens § 12-1 og 12-8 kunngjøres herved varsel om igangsetting av privat reguleringsplan for Delfelt S11 Mindemyren, gnr 159 bnr 133 mfl, Årstad bydel i Bergen kommune.

Med privat planarbeid menes:
Privat reguleringsplan etter Plan- og bygningslovens kapittel 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m.fl. tar initiativ til og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen med innhenting av merknader til planen og eventuelt krever endringer i planen før den blir lagt fram for vedtak i kommunestyret.

Forslagsstiller
Forslagsstillere er Florvåg Bruk Holding AS, Bane NOR Eiendom AS og Minde Alle 39 AS. OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist på vedlagt varselkart og utgjør ca. 55,5 daa.

Planområdet ligger langs Minde Allé og Kanalvegen på Minde, ca. 4 km sør for Bergen sentrum. Området omfatter i dag eiendom (gnr./bnr.) 19/61, som benyttes til butikk (Montér Minde), eiendom 159/54 og 159/55 som benyttes til bilutsalg, samt Bane Nor sin eiendom 159/33 som har vært benyttet til godsterminal. Bane Nor sin eiendom er nå gravd opp og skal benyttes som riggområde for bybanens trasé til Fyllingsdalen frem til sommeren 2022. Der det ikke er næringsbebyggelse består området av asfalterte flater.

Området er del av næringskorridoren på Mindemyren som er under transformasjon, og ligger lavere i terrenget enn boligområdene på vestsiden av Fjøsangerveien (Mindeveien og Løbergsveien) og østsiden av Kanalveien (Svaneviksveien).

Sørenden av planområdet ligger ca. 350 m fra bybanestoppet på Wergeland, og nordenden av planområdet grenser til kommende bybanestopp i Kanalvegen (Mindemyren).

Planstatus
Planområdet er omfattet av områderegulering for Mindemyren, arealplan-ID 61140000, der området omtales som delfelt S11, og reguleres i hovedsak til sentrumsformål. I KPA 2018 ligger mesteparten av planområdet innenfor byfortettingssone, og en mindre del i nord innenfor sentrumskjernen S19.

Områdereguleringen for Mindemyren er gjeldende med unntak av bestemmelsene om bygge-grenser, handel, støy og parkering for bolig, der KPA 2018 gjelder foran områdereguleringen.

Formålet med planen:
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ulike sentrumsformål, i henhold til områderegulering for Mindemyren og KPA 2018. Området skal transformeres fra dagens situasjon med store asfalterte flater til bymessig bebyggelse og byrom. Ambisjonen er å mikse funksjoner slik at det skapes et byliv også etter arbeidstid.

Bergen kommune har vurdert at tiltaket ikke er konsekvensutredningspliktig i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger.

Det er gjennomført parallelloppdrag for delfeltet høsten 2019. En kort oppsummering av forutsetninger for oppdraget og innkomne forslag tilgjengeliggjøres på våre nettsider, under fanen planvarsel.

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføringen av tiltak.

Informasjon og medvirkning:
Varseldokument, referat fra oppstartsmøtet med Bergen kommune og notat vedrørende parallelloppdrag er tilgjengelige på nettsidene til Opus Bergen. For nærmere informasjon, kontakt Opus Bergen AS, på telefon eller e-post.

Innspill til oppstartsmeldingen:
Innspill som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til Opus Bergen AS per brev eller e-post, eller via vår nettside. Her finner en også varseldokumenter og notat fra oppstartsmøtet med Bergen kommune.

OPUS Bergen AS
Nordre Nøstekaien 1
5011 Bergen

E-post: post@opus.no

Nett: www.opus.no, via fanen «Planvarsel»

Vi ber om at det i innspillet blir referert til prosjektnummer P18026

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette ivaretas av Opus Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget. Det gjøres oppmerksom på at hvert enkelt innspill ikke besvares direkte til merknadstiller, men vurderes, kommenteres og håndteres i selve plansaken gjennom planprosessen.

Frist for merknader er satt til 12.07.2020

Videre saksgang:
Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter førstegangs behandling i kommunen legges komplett planforslag ut til offentlig ettersyn. Det blir da anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Opus Bergen AS

Frist for merknader er satt til


  • Har du kommentarer til planvarsel, send en melding til oss her.