Opus Nettsiden

I medhold av plan og bygningslovens § 12-1, 12-8 og 12-14 varsles igangsetting av privat reguleringsplan for gnr. 43 bnr 270 m.fl., Sandbrekketoppen 30, Fana, Bergen kommune.

Med privat reguleringsplan mener en:
Privat reguleringsplan etter Plan og bygningslovens kapittel 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m. fl. tar initiativ til og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen med innhenting av merknader til planen og eventuelt krever endringer i planen før den blir lagt fram for vedtak i kommunestyret.

Forslagsstiller:
Forslagsstiller er Bergen Næringsbygg AS.
OPUS Bergen AS er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet:
Planområdet ligger på Sandbrekketoppen, ca. 1 km langs kjørevei fra Nesttun sentrum.

I dag består planområdet av arealkrevende næringsbygg, lager og andre tilhørende bygninger. Byggene huser diverse leverandører av bygge- og konstruksjonsvarer, entreprenører og annen næringsvirksomhet. Omkringliggende bebyggelse er av samme karakter, med store og arealkrevende bygg. Mot sørøst, i Midtunheia, er det et eneboligstrøk, som bryter litt opp i strøkskarakteren. Boligstrøket ligget på en liten kolle og er skjermet fra næringsområdet som ligger på en flate, noe lavere i terrenget.

Planområdet er avgrenset som vist på vedlagt varselkart og er på ca. 72,3 daa.

Planstatus:
Planområdet er delvis omfattet av planid 61350000, Fana, gnr 43 bnr 303, Sandbrekketoppen, vedtatt 29.05.2013.

Øvrige berørte reguleringsplaner, er vedtatt etter gammel plan- og bygningslov (før 1985). Det er derfor i hovedsak KPA2018 som gir føringer for den aktuelle eiendommen. De eldre planene er:

  • ArealplanID 30240000, Fana. Del av gnr 43 Midtun og gnr 8 Sandal, industriområde, vedtatt 11.05.1967
  • ArealplanID 30240001, Fana, Midtun, endring av grøntareal, vedtatt 12.12.1980
  • Fana. Sandal/Sædal/Nattland, planområde 1, felt 1-4, del av 5, vedtatt 25.06.1984

I KPA 2018 er arealene delt opp i to formål: næringsbebyggelse (lilla) og bebyggelse og anlegg i ytre fortettingssone (gult). Det åpnes for videreutvikling av bolig- og næringsformål. Næringsvirksomheter som medfører støy, forurensning, vesentlig økt trafikkbelastning eller andre vesentlige ulemper for omgivelsene tillates ikke.

Formålet med reguleringen:
Formålet med reguleringsplanen er å utvide og videreutvikle det eksisterende næringsområdet. Det er stor etterspørsel etter ytterligere næringsareal i området. Nåværende leietakere har behov for mer areal til sine virksomheter for å kunne fortsette driften.

Man ønsker å transformere deler av området som i dag er bebygget, ved å rive eksisterende bygningsmasse, samt å utvide noe inn i grønnstruktur. Det planlegges å føre opp to nye logistikkbygninger med en vei mellom. Områdene bak eksisterende bygg, som skal rives, ligger i dag en «bakevje» med noe parkering, lagring/deponering av diverse utstyr som stillas, avfall og ryddet vegetasjon.

Det er utført en vurdering av det aktuelle tiltaket i henhold til i Forskrift om konsekvensutredninger, som viser at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføring av tiltak.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon kontakt OPUS Bergen AS,
Tlf. 55 21 41 50, e-post post@opus.no.

Merknader til utvidet plangrense:
Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes:

OPUS Bergen AS
Nordre Nøstekaien 1
5011 Bergen

eller sendes på e-post til post@opus.no.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av OPUS Bergen AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget. Det gjøres oppmerksom på at hvert enkelt innspill ikke besvares direkte til merknadstiller, men kommenteres, vurderes og håndteres i selve plansaken gjennom planprosessen.

Merk ditt innspill/merknad med «p19016 Sandbrekketoppen 30».

Frist for innspill er satt til 07.06.2020.

Videre saksgang:
Etter førstegangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det blir da anledning til å fremsette merknader før videre politisk behandling.

 

OPUS Bergen AS
Nancy Jøssang

Frist for merknader er satt til


  • Har du kommentarer til planvarsel, send en melding til oss her.