Opus Nettsiden

I medhold av områdeplan  Wergeland sentrum (61160000) og reguleringsplan  Eikeveien (63630000), er det utarbeidet forslag til plan for utforming av byrom i tilknytning til oppføring av S2, «Meieritaket». Planen «Program for innhold i byrommene» er knyttet til gnr. 15, bnr. 169, 186 m.fl., S2, Wergeland, i Årstad bydel, Bergen kommune.

Utvidet høring av «Program for innhold i byrommene»:
Gjeldende reguleringsbestemmelser fastslår krav om en plan for innhold i byrom knyttet til byggesaken S2, «Meieritaket», på Minde. Med dette legges planen, «Program for innhold i byrom», nå på høring. Høringen går over 4 uker. Fullstendige saksdokument er lenket til denne siden.

Forslagsstiller:
«Program for innhold i byrommene» er et samarbeid mellom utbygger, dvs. Bonava Norge AS, og Bymiljøetaten. Smedsvig Landskapsarkitekter AS har utarbeidet dokumentet i samarbeid med øvrige aktører.

Opus Bergen AS er Ansvarlig Søker for byggesaken.

Planområdet:
Planområdet ligger på Minde og er regulert til sentrumsformål i områdeplan for Mindemyren (arealplan ID 61160000). Minde er et område med omfattende byutvikling og transformasjon som følge av bybaneutbyggingen.

I dag består planområdet av boliger og næringsvirksomhet. Bebyggelse innenfor S2 er revet.

«Program for innhold i byrommene» gjelder areal som vist på vedlagt kart.

Planstatus:
Gjeldende planer i området «Program for innhold i byrommene» er utarbeidet for, er områdeplan for Wergeland sentrum (arealplan ID 61160000) og reguleringsplan for Eikeveien (arealplan ID 63630000). Planen for Eikeveien regulere for sentrumsformål og gatetun.

Formålet med «Program for innhold i byrommene»:
Formålet med planen, «Program for innhold i byrommene», er å legge rammer for innholdet i byrommene rundt S2. Programmet har tatt utgangspunkt i reguleringsplanen, men med mindre justeringer som innebærer forbedringer i tråd med planens urbane målsetting. Byrommene er først og fremst regulert til gatetun og skal opparbeides med god fremkommelighet for gående, barnevogner og syklister. Uteopphold og lek er inkludert i gateløpet.

Virkning av planen:
«Program for innhold i byrommene» vil legge rammene for gjennomføring av tiltak/utforming av byrom i det aktuelle området.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon, kontakt Bonava Norge AS, se kontaktinformasjon under.

Merknader til «Program for innhold i byrommene»:
Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes per e-post eller ordinær post, fortrinnsvis til Bonava, eller ev. Opus Bergen, som vil videreformidle.

Bonava Norge AS
Minde Allé 10
5068 Bergen
E-post: info@bonava.no

Opus Bergen AS
Nordre Nøstekaien 1
5011 Bergen
E-post: post@opus.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette vil bli ivaretatt og samlet av Bonava AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen i etterkant av høringen.

Merk ditt innspill/merknad med «S2 Meiereitaket».

Frist for innspill er satt til 15.05.2020.

Videre saksgang:
Etter utgått merknadsfrist, vil innkomne merknader vurderes og planen for byrom i S2 eventuelt justeres. Planen er allerede godkjent av kommunens etat med ansvar for byrom, parker og samferdsel, dvs. Bymiljøetaten. Etter høring og eventuelle justeringer skal planen «Program for innhold i byrommene» godkjennes av byggesaksavdeling.

 

OPUS Bergen AS

Frist for merknader er satt til


  • Har du kommentarer til planvarsel, send en melding til oss her.