Opus Nettsiden

 

Varsel om begrenset høring av utvidet planområde  Kistebakkane, Åsane Bydel

 

I mars 2020 ble det varslet oppstart av planarbeid for Åsane gnr. 182 bnr. 160 m.fl., Kistebakkane, Bergen kommune (planID 70110000). Med dette meldes en utvidelse av planområdet.

Reguleringsplan
Privat reguleringsplan defineres etter Plan- og bygningslovens kapittel 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m.fl. tar initiativ til, og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen.

 

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Arnstein Bjørke og Siv Wergeland. Opus er utførende konsulent for planleggingen.

 

Planområdet
Planområdet er ved dette varselet utvidet til å omfatte større deler av kommunal vei, Kistebakkane, frem til og med krysset ved Nordgardsleitet i nordvest.

Planområdet ligger på Mjølkeråen i Åsane bydel, med en avstand på ca. 5 km fra Åsane sentrum og ca. 9 km fra Knarvik. Området har en utvidet størrelse på 17,3 daa, og omfatter eiendommene gbnr. 182/384, 427, 6, 160, 382, 161, 640 og 674.

Planområdet er i hovedsak ubebygd, med unntak av eksisterende eneboliger på eiendommene gbnr. 182/161 og 182/427 samt arealer benyttet til vei.

Det kan forekomme endringer av plangrensen i løpet av planprosessen. Både innskrenking og utvidelse kan forekomme, basert på konklusjoner fra analyse- og utredningsarbeid.

 

Planstatus
Planområdet ligger innenfor sone 4 øvrig byggesone iht. kommuneplanens arealdel 2018. Området er delvis omfattet av hensynssone veistøy gul sone (H220_3), naturmiljø (H560_92) og faresone ras (H310_2).

Planområdet er videre omfattet av eldre reguleringsplan for Åsane, gnr. 182 Mjølkeråen, Nordgard – Kistebakkane fra 1973. Her er området regulert til fellesareal, frittliggende småhus, atkomst – fellesareal og felles kjøreveg.

 

Formålet med reguleringsplanen
Formålet med planen er å regulere et mindre område i Kistebakkane til boliger med tilhørende uteareal. Det er ønskelig å etablere tre til fem nye boliger med et moderne uttrykk. Boligene vil være av typen enebolig eller tomannsbolig. Boligene vil tilpasses terrenget og eksisterende bebyggelse i området. Tiltaket vil være iht. overordnede krav i kommuneplanens arealdel 2018 for øvrig byggesone.

Bakgrunnen for utvidelse av planområdet er innspill fra Bymiljøetaten i Bergen kommune. Innspillet gjelder regulering av ensidig fortau langs Kistebakkane på strekningen mellom avkjørsel til planområdet og fylkesvegen i nordvest. Deler av fylkesveien er inkludert for å sikre gjennomgående veiutforming for Kistebakkane frem til krysset samt tilstrekkelig frisikt.

Kun deler av Kistebakkane har fortau, i tillegg til at veien er bratt og uoversiktlig. Det vil dermed søkes å regulere veien iht. dagens krav til utforming som del av planarbeidet. Utvidede arealer er vist med grønn skravur i figuren under.

Virkning av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføring av tiltak.

 

Informasjon og medvirkning
Varselbrev sendes til berørte parter. Varselet blir ikke kunngjort i dagspresse, men vil være tilgjengelig på Opus’ nettside, under fanen «prosjekt» og videre til «planvarsel» i rullegardin. For nærmere informasjon kontakt Opus, se kontaktinformasjon under.

 

Merknader til utvidet plangrense
Tidligere merknader innsendt til varsel om oppstart er gjennomgått og tas med videre i planarbeidet. Innspill som har virkning eller interesse for utvidet plangrense kan sendes til:

 

OPUS Bergen AS

Nordre Nøstekaien 1

5011 Bergen

tlf. 55 21 41 50

e-post:

post@opus.no

nett:

www.opus.no

via fanen «planvarsel»

Vi ber om at det i innspillet/merknaden refereres til prosjektnummer P21033 Kistebakkane.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen Kommune – dette ivaretas av Opus. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget. Det gjøres oppmerksom på at hvert enkelt innspill ikke besvares direkte til merknadsstiller, men vurderes, kommenteres og håndteres i selve plansaken gjennom planprosessen.

 

Frist for merknader er satt til 27.08.2021

 

Videre saksgang:
Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter førstegangs-behandling i kommunen legges komplett planforslag ut til offentlig ettersyn. Det blir da anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

 

Med vennlig hilsen
Nadia Storetvedt Khateeb
OPUS Bergen AS

 

Vedlegg:
Varselbrev
Varselkart med planavgrensning

  • Har du kommentarer til planvarsel, send en melding til oss her.