Opus Nettsiden

 

 

 

 

 

VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT PLANARBEID – Fana, Gnr. 43, Bnr. 1072, Fondveggen Nesttun i Bergen kommune.

I medhold av Plan og bygningslovens § 12-1 og 12-8, kunngjøres herved varsel om igangsetting av privat reguleringsplanarbeid for Fana, Gnr. 43, Bnr. 1072, Fondveggen Nesttun i Bergen kommune.

Med privat reguleringsplan menes:
Privat reguleringsplan etter Plan- og bygningslovens kapittel 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m.fl. tar initiativ til, og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Skanska Eiendomsutvikling AS. Opus er utførende konsulent for planleggingen.

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist på varselkart, og utgjør ca. 59 daa. Området er lokalisert på en høyde direkte øst for Nesttun sentrum og grenser mot eksisterende boligområder i øst og blokkbebyggelse i nord, sentrumsområde i vest, og Birkeland kirke i sør.

Det påpekes at utbyggingsområdet for ny bebyggelse i hovedsak omfatter eiendom 43/1072.  I oppstartsmøte med Bergen kommune ble det likevel besluttet at større omkringliggende arealer og vei skulle inngå i planområdet. Dette gjelder:

  • Deler av Midtunvegen/Hardangervegen
  • Rundkjøring i sør som går inn bak Fana kulturhus/Amfi senter
  • Deler av eksisterende parkeringshus i vest
  • Deler av grønnstruktur i nord

Planavgrensningen er lagt slik for å kunne utrede et sammenhengende tilbud for myke trafikanter fra Midttun til Nesttun sentrum, for å kunne utrede og vurdere tilkomst- og parkeringsløsning for planområdet, og for å kunne utrede snarveier gjennom bebyggelse mot Nesttun senter.

Det kan forekomme endringer av plangrensen i løpet av planprosessen. Både innskrenking og utvidelse kan forekomme, basert på konklusjoner fra analyse- og utredningsarbeid.

Planstatus
I Kommuneplanens arealdel, KPA 2018, ligger planområdet innenfor byfortettingssone (BY) og sentrumsformål, S7. Området berøres av følgende hensynssoner:

  • Faresone H320_1 200-års flom med klimapåslag, Nesttunvassdraget
  • Faresone H310_1 Aktsomhetsområder for steinsprang, jord- og flomskred og snøskred.
  • Støysone H220_3 gul støysone
  • Angitt hensyn kulturmiljø H570_1 Historiske senter Nesttun

I kommunedelplan for Fana, KDP Ny- Paradis, Hop, Nesttun, Nesttun Vest, PlanID 15700000, fra 2001 er planområdet angitt som senterområde. Hoveddelen av planområdet er videre regulert i eldre reguleringsplan Fana. Del av gnr. 42 og 43, Nesttun sentrum, planID 16370000, fra 2005. Her er området i hovedsak regulert til blokkbebyggelse og felles lekeareal.

Formålet med reguleringsplanen
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for konsentrert boligbebyggelse med mulighet for å kombinere med næring i tråd med KPA 2018. Prosjektet imøtekommer kommunens fortettingsstrategi ved kollektivknutepunkt og styrking av lokalsentre.

Virkning av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføring av tiltak.

Informasjon og medvirkning
Varselbrev og varselkart er utsendt i brev til berørte parter, og er tilgjengelige på nettsidene til Opus.  Referat fra oppstartsmøte er tilgjengelig for nedlastning på Opus sin nettside.
For nærmere informasjon, kontakt Opus, på telefon eller e-post.

Innspill til oppstartsvarselet
Innspill til planprogrammet, eller innspill som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til:

OPUS Bergen AS
Nordre Nøstekaien 1
5011 Bergen
tlf. 55 21 41 50
e-post: post@opus.no
nett: www.opus.no via fanen «planvarsel» under prosjekter.

Vi ber om at det i innspillet/merknaden refereres til prosjektnummer P18046 Fondveggen Nesttun.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune – dette ivaretas av Opus. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget. Det gjøres oppmerksom på at hvert enkelt innspill ikke besvares direkte til merknadsstiller, men vurderes, kommenteres og håndteres i selve plansaken gjennom planprosessen.

Frist for merknader er satt til 22.08.2021

Medvirkning:
Det vil kalles inn til medvirkningsmøter over sommerferien, om disse avholdes digitalt eller fysisk avhenger av smittesituasjon.

Videre saksgang:
Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter førstegangs-behandling i kommunen legges komplett planforslag ut til offentlig ettersyn. Det blir da anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Vedlegg:
Varselbrev
Varselkart
Referat fra oppstartsmøte

Med vennlig hilsen
Kristel Bellerby
OPUS

  • Har du kommentarer til planvarsel, send en melding til oss her.