Opus Nettsiden

Plan – ferdig – GÅ!

Bergen Næringsråd og Opus inviterer til en seminarrekke om samarbeid i planprosessen, interessemotsetninger og rolleforståelse.

 

Fra sine ulike ståsteder skal utbygger, kommune og rådgiver jobbe i fellesskap om arealplanen. Målet er gode og gjennomførbare planer. På veien til målet er det mange hensyn å ta og interesser å avveie.

Formål: Forbedre samspillet mellom private og offentlige aktører, og bidra til en fremtidsrettet og gjennomførbar by- og stedsutvikling.

For hvem? Både privat og offentlig sektor innenfor arealplanlegging og by- og stedsutvikling. Utbyggere, konsulenter, saksbehandlere, ledere og politikere i kommuner i Bergensregionen, fylkeskommunen og stat.

Datoer:

  • Onsdag 31. januar 2024
  • Onsdag 21. februar 2024
  • Onsdag 20. mars 2024
  • Torsdag 25. april 2024

Et planarbeid handler om konkrete problemstillinger og ofte avveining av ulike hensyn og interesser. Aktørene i en plansak har ulikt ståsted, men samtidig et felles mål om gode og gjennomførbare planer.

I planarbeidet skal utbyggers interesser vektes mot sektorinteresser. Administrasjonen i kommunen styrer prosessen etter overordnet planer og politiske føringer.

Vi ser en stadig økende grad av kompleksitet og at større samfunnsendringer går raskere i dag enn tidligere. Dette utfordrer også aktørene i planarbeidet. Klimakrisen krever et grønt skifte, med økt innovasjonstakt og nytenkning. Hvordan bygge på en bærekraftige og lønnsom måte?

For å møte morgendagens samfunn må vi tenke nytt. I mange sammenhenger er det behov for et enda tettere offentlig-privat samarbeid. Hvilke samarbeidsmåter fungerer? Hvilke suksesshistorier kan vi lære av?

Seminarrekken har fire samlinger mellom 31. januar og 25. april. Det er lagt opp til halve dager med innlegg fra alle aktører i planarbeidet. Fra kommunene deltar både politiske ledelse og administrasjon. Her kommer innsigelsesmyndigheter, Kommunal- og distriktsdepartementet, representanter fra utbyggere, konsulenter og forskere.

Vi ønsker å belyse muligheter for aktører, hvordan man kan samarbeide bedre og hvordan vi kan oppnå raskere planprosesser. Hver samling vil bestå av innlegg og gruppearbeid. Vi ser at det er behov for å at alle parter må bli bedre å samhandle. I siste samling vil vi å oppsummere og samle trådene: Hvilke verktøy og handlingsrom har vi? Blir disse benyttet? Hvor skorter det og hva skal til for å styrke samarbeidet?

 

PÅMELDING OG MER INFORMASJON