Opus Nettsiden

Verdenshavsenteret O, planprogram på høring

Planavgrensning - Asplan Viak
Planavgrensning – Asplan Viak

Opus har i høst jobbet med innspill til planprogram for Verdenshavsenteret O på Dokken, som del av Statsbygg sitt arbeid med å flytte Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet dit.

I 2021 besluttet bystyret i Bergen at Verdenshavsenteret O, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet (HIFI) skal være pionerer i etableringen av byutviklingsområdet på Dokken i den overordnete strategien. Som pionerer skal Verdenshavsenteret O bidra til å fremme identitet, bærekraft og innovasjon. Rollen som pioner vil utøves gjennom å være tidlig ute med investeringer i området, gjennom å definere Dokkens identitet ved å være en sentral del av One Ocean Havbyen Bergen sin nylig besluttede strategi, og gjennom å skape og fremme innovasjon i forskning og formidling.

I Bergen kommunes arbeid med arealstrategien for Dokken er Havnelageret vurdert som egnet som nytt Verdenshavsenter. Det er gjort tekniske vurderinger som viser at Havnelageret er egnet. I mars 2023 har Verdenshavsenteret O sendt en søknad til Bergen kommune om å overta Havnelageret. I tilbakemelding fra Bergen kommune er det anslått en politisk behandling i Q1 2024.

 

Hensikten med planarbeidet for HIFI og Verdenshavsenteret O er:

  • Å regulere for nybygg for HI og Fiskeridir. med tilhørende havnefasiliteter.
  • Utrede og avklare om og hvordan Havnelageret kan tas i bruk til allmennyttig formål/attraksjon, og mulig ny lokasjon for Verdenshavsenteret O. Det skal blant annet vurderes om det er behov og mulighet for å bygge på/ utvide eksisterende bebyggelse, bygge ut i sjø og ha aktive og tilgjengelig tak og byrom for allmenheten.
  • Utrede og avklare adkomst og teknisk infrastruktur for disse to byggene, samt se på mulighetene for sambruk. Det skal også sikre allmennhetens tilgjengelighet i, gjennom og forbi området, i henhold til arealstrategien.
  • Sikre tilstrekkelig kaiareal for ankring av og logistikk knyttet til håndtering av skip og utrede plassering av småbåthavn til HI og Fiskeridir.
  • Sikre arealbehov i anleggsfasen, inkludert midlertidig adkomst
  • Vurdere eventuelt brohode for gang-/sykkelbru over Puddefjorden

Ta en titt på planprogrammet her: https://www.asplanviak.no/kunngjoringer/varsel-om-oppstart-planarbeid-for-havforskningsinstituttet-og-fiskeridirektoratet-og-utleggelse-av-planprogram-til-offentlig-ettersy/

Har du innspill? Send det inn til kontaktadresse i utlysningen!

Frist for innspill: 06.02.2024

Åpent informasjonsmøte sammen med områdeplanen for Dokken i Autogården 10.01.2024, kl. 17.30-20. Lenke til påmelding i utlysning.