Opus Nettsiden

MELDING OM OPPSTART AV PRIVAT PLANARBEID

 

I medhold av plan og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av privat reguleringsplan for gnr. 148, bnr. 1041 mfl., Norheimsmarka, Norheim, Karmøy kommune.

Varselet gjelder oppstart av privat reguleringsplan etter plan og bygningslovens kapittel 12, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) mfl. tar initiativ til og deretter utarbeider planforslag. Forslag til plan blir sendt til kommunen, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Norheimsmarka Eiendom AS.
Opus er utførende konsulent for planleggingen.

 

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist i vedlagt kartutsnitt og utgjør ca. 6,2 daa.

Planområdet ligger sentralt på Norheim, nordøst for Oasen Storsenter, like sør for Kristen videregående skole Haugalandet, ca. 4 km fra Haugesund sentrum.

Planområdet er ubebygd og består i dag av åpen mark. Tomten som skal utvikles er en av få ubebygde tomter i et næringsbelte som strekker seg fra Oasen Storsenter i sør til Raglamyr næringsområde i nord. På sørsiden av tilgrensende vei, Norheimvegen, ligger det boligområder.  Planområdet ligger som sådan i skjæringspunktet mellom bolig og næring, hvilket gjør plasseringen særlig godt egnet for bygging av ungdomsskole.

 

Planstatus
Brorparten av planområdet er uregulert. Små deler av planområdet overlapper med planID 5079 Spannadalen. Planområdet er i kommuneplanen satt av til kombinert bebyggelse og anleggsformål. Formålet er tiltenkt naust, bolig, kontor, næring eller kulturelle formål, men åpner også opp for annen bebyggelse, dersom det ikke er til sjenanse for omgivelsene.

 

Formålet med reguleringsplanen

Formålet med reguleringsplanen er å etablere ungdomsskole i regi av Egill Danielsen Stiftelse, jf. Kommunestyrets behandling av saksnr. 100/20 den 29.06.2020. Egill Danielsen Stiftelse eier og driver Danielsen Ungdomsskole Haugesund i dag. Denne skolen ligger i Skåredalen i Haugesund kommune og er godkjent av Udir for 270 elever. Gjennom denne planen søkes det å relokalisere den eksisterende skolen fra Skåredalen til Norheim. Dette grepet vil gi et betydelig redusert transportbehov for elever og ansatte.

Friskoleplasser kan ikke flyttes fritt på tvers av kommunegrenser, og det derfor søkt om opprettelse av 180 skoleplasser til Norheim (Danielsen Ungdomsskole Haugalandet). Når nytt skolebygg er klart på Norheim, skal Danielsen Ungdomsskole Haugesund og Danielsen Ungdomsskole Haugalandet fusjoneres. Dette vil medføre at totalt antall friskoleplasser reduseres fra dagens 270 til 180 når nytt skolebygg er på plass.

Ettersom planområdet ligger like ved Kristen videregående skole Haugalandet (KVH), vil realisering av tiltaket gi positive synergieffekter, både med hensyn til samordnet areal og transport, parkering og andre felles areal. Plasseringen er også sentrumsnær og like ved busstopp. Dette innebærer redusert behov for parkering og stimulerer til grønn mobilitet (gang, sykkel og kollektivtransport).

Karmøy kommune har vurdert at tiltaket er konsekvensutredningspliktig jf. Forskrift om konsekvensutredninger § 8. Det skal ikke utarbeides planprogram eller melding. Det stilles krav om konsekvensutredning av trafikk/mobilitet på bakgrunn av koblingen mot naboplan Spanndalen, PlanID 5079 og de endringene den nye planen medfører.

 

Virkning av planen
Reguleringsplanen vil legge rammene for gjennomføring av tiltak.

 

Informasjon og medvirkning
For nærmere informasjon kontakt Opus på telefon eller e-post.

 

Innspill til oppstartsvarselet
Innspill som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til Opus per brev, e-post, eller elektronisk, via vår nettside. På vår nettside er også notat fra oppstartsmøtet med kommunen, og Kommunestyrets behandling av saksnr. 100/20 den 29.06.20, tilgjengelige.

OPUS Bergen AS
Nordre Nøstekaien 1
5011 Bergen

tlf.: 55 21 41 50
e-post: post@opus.no
www.opus.no via fanen «prosjekter» og kategori «planvarsel»

Vi ber om at det i innspillet blir referert til prosjektnummer P20034

 

Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill til Karmøy kommune – dette ivaretas av Opus. Alle mottatte dokumenter, innspill og lignende blir sendt til kommunen sammen med planforslaget.

 

Frist for innspill er satt til 31.01.2021.

 

Videre saksgang
Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan. Etter 1. gangs behandling i kommunen legges planen ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulig å komme med merknad til planforslaget før videre politisk behandling.

 

Vedlegg:
Varselbrev Karmøy EDS_14.12.2020
Referat fra oppstartsmøtet – Danielsen ungdomsskole Norheim – Detaljregulering

 

Vennlig hilsen
Opus Bergen AS
Kristel Bellerby

 

 

  • Har du kommentarer til planvarsel, send en melding til oss her.