Opus Nettsiden

JUSTERT PLANFORSLAG TIL BEGRENSET HØRING: YTREBYGDA, GNR 116 BNR 119., SANDSLIMARKA 260, DETALJREGULERINGSPLAN

Det vises til tidligere planforslag som var ute til offentlig ettersyn 29.02.20 – 21.04.20. Forslaget finnes i Bergen kommune sitt digitale planregister: arealplaner.no. Etter offentlig ettersyn er det gjort endringer i forslaget. Etter fagetatens vurdering kan en ny høring begrenses til berørte parter og må ikke gjennomføres som ordinært offentlig ettersyn. Partene bes begrense en eventuell uttalelse/merknad til de konkrete endringene, da tidligere innkomne uttalelser og merknader fremdeles vil følge saken til politisk behandling.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Sandslimarka 260 AS. Utførende plankonsulent er Opus.

Planområdet
Planområdet ligger ved Sandslimarka i Ytrebygda bydel og består i dag av et planert område med et større næringsbygg, samt noe grøntareal. Det ble varslet oppstart av planarbeid 12.10.2017. I forbindelse med innlevering til 1. gangs behandling var planområdet tatt inn noe sammenlignet med varslet situasjon, gjeldende planområde er avgrenset som vist på vedlagt kart.

Foreslåtte endringer etter offentlig ettersyn
I henhold til mottatte merknader og innspill på planforslaget til offentlig høring, er det foretatt endringer knyttet til bebyggelses omfang og trafikksikkerhet.

Endringer i planen er i hovedsak som følger:
Nedskalering i omfang bebyggelse, vist med rødt i illustrasjonen under, gjennom reduksjon av byggehøyder og oppbrytning av bebyggelsen. Endringene er viktig for å redusere konsekvensene for naboer i nord, og for å bedre kvalitet på arkitektur og utearealer internt i planområdet.

o Bygg i nordvest redusert fra 7 til 5 etasjer
o Sentrale deler av blokk i nordvest er tatt ut for å skape brudd og høyde. Øst for ny åpning i bygningsmassen er bygg redusert fra 5 til 4 etasjer
o Blokk som grenser til rekkehus, er redusert fra 5 til 3 etasjer og fått endret formål til småhusbebyggelse
o Rekkehusrekken er brutt opp med å fjerne en enhet midt i rekken og høyder er tatt ned med en etasje på tre hjørnerekkehus.
o Blokk mor bybane i vest har fått justerte høyder slik at blokken har en tydeligere trapping fra nord mot sør (etasjer et tatt ned i sør og 1 etasje er lagt til lengst nord)
o Barnehage er endret for å tilpasse seg en bedre trafikksituasjon med snuhammer og stopplomme.

Forbedringer knyttet til trafikksikkerhet: Det er gjort flere tiltak for å forbedre trafikksikkerhet, som følge at det ble koblet på ekstern ekspertise knyttet til dette. Hovedendringene er:
o Regulering av snulomme for å bedre trafikksikkerheten og leveringssituasjonen til barnehagene. Tiltaket er vist under og forhindrer rygging i enden av offentlig veg, ved barnehage og starten av offentlig turveg.

o Formål dagligvare er tatt ut, og næring redusert til maks 400 m2 BRA
o Docking-punkt for bossug er flyttet inn i området
o Utforming av avkjørsel til planområdet og innkjøringssone til parkeringskjeller er utbedret
o Det er gjort tiltak for å forbedre parkeringsituasjon i garasje for barnehage
o Gå-mønster for de som skal til barnehage er avklart og tydeliggjort
o Det er regulert stopplomme for barnehagen

Endringer knyttet til veisituasjon og eierforhold er gjort på bakgrunn av tilbakemeldinger fra Bymiljøetaten:
o o_SKV3 reguleres som felles til der den møter o_SKV2
o o_SGS og tilliggende annen veggrunn o_SVG3 reguleres som felles
o Det er lagt inn felles torgformål f_ST mellom f_SGS, o_SF7 og BKB1. Denne reguleringen tilsvarer bedre arealbruken som er tiltenkt der (jf. illustrasjonsplan), og løser bedre avslutningene og overgang mellom gang- og sykkelveg og fortau.
o Passeringslomme i kryssområde er kortet noe ned, for å få gang- og sykkelvegen f_SGS frittliggende mot kjørevegen. Det er ikke nødvendig med så lang passeringslomme når avkjørselen til eksisterende p-plass fjernes. Formålsgrense for f_SKV3 er korrigert til eksisterende vegkant i øst og restareal som annen veggrunn.
o Offentlig fortau o_SF7 er avgrenset til der den følger offentlig veg.
o Byggegrense for BKB1 er tatt inntil ny formålsgrensen for torg f_ST.

Andre mindre justeringer er:
o Måle- og avstandslinjer for o_SKV2 og f_SKV3 er lagt inn.
o Bestemmelsesområde #4 rundt oljetanken er erstattet med faresone Annen fare H390.
o SPH har fått felles eierform f_SPH.
o Utstrekning av parkeringskjeller f_SPH er redusert, og går ikke lenger under BKS.
o Justering/retting av formålsgrensen Annen vegrunn grønt i nord, slik at den ikke går inn på privat veg. Som følge av dette er også plangrense justert til å følge vegkant i stedet for eiendomsgrense.
o o_SVG3 er endret til felles f_SVG4.

Endringene som er oppgitt over er implementert i bestemmelsene og plankart. Endringer i bestemmelsene er markert med rød skrift, for å tydeliggjøre disse. Planbeskrivelse og illustrasjonsplan er også oppdatert i henhold til justeringene. Dokumentene ligger tilgjengelig på opus sine nettsider, jf. neste avsnitt.

Informasjon og medvirkning
Varselbrev sendes til berørte parter. Varselet blir ikke kunngjort i dagspresse, men vil være tilgjengelig på Opus’ nettside, under fanen «prosjekt» og videre til «planvarsel» i rullegardin. For nærmere informasjon kontakt Opus, se kontakt informasjon nederst på første side.

Innspill til begrenset varsel
Innspill til endringene som er gjort i planforslaget siden offentlige ettersyn, sendes til Opus per brev eller e-post, eller elektronisk gjennom www.opus.no. Merknader til dette varselet skal kun gjelde endringer etter offentlig ettersyn. Tidligere merknader innsendt til plansaken er gjennomgått i merknadsskjema som følger saken, og tas med videre i planarbeidet.

OPUS Bergen AS
Nordre Nøstekaien 1
5011 Bergen
tlf. 55 21 41 50
e-post: post@opus.no
nett: www.opus.no via fanen «planvarsel» under prosjekter.

Vi ber om at det i innspillet refereres til prosjektnummer p17022.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill til Bergen kommune, dette ivaretas av Opus. Alle mottatte dokumenter, innspill og lignende oversendes kommunen sammen med planforslaget.

Frist for å sende merknader er utvidet til i overkant av seks uker, for å ta hensyn til sommerferieavvikling. Frist for å levere merknad er satt til 13.08.21.

Videre saksgang
Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan slik at den kan bli behandlet administrativt av Plan- og bygningsetaten, og deretter tas opp til politisk behandling.

Med vennlig hilsen
Opus
Monica Stoknes

Vedlegg:

Varslingsbrev begrenset høring 17022
Varselkart p17022
PlanID 65860000 Sandslimarka Illustrasjonsplan MUA 290321
PlanID 65860000 Sandslimarka Illustrasjonsplan varelevering og renovasjon 290321
PlanID 65860000 Sandslimarka Illustrasjonsplan_280621
PlanID 65860000 Sandslimarka Illustrende prosjekt med 3D illustrasjoner 29032
PlanID 65860000 Sandslimarka Lengde- og tverrprofiler veg 260321
PlanID 65860000 Sandslimarka Mobilitetsplan 260321
PlanID 65860000 Sandslimarka Planbeskrivelse 29062021
PlanId 65860000 Sandslimarka Reguleringsplanbestemmelser _med markeringer 3062021
PlanID 65860000 Sandslimarka ROS-analyse 230321
PlanID 65860000 Sandslimarka Snitt og oppriss 290321
PlanID 65860000 Sandslimarka Sol og skyggeillustrasjoner 290321
PlanID 65860000 Sandslimarka_ Støyvurdering_rev 120321
PlanID 65860000 Sandslimarka_ supplerende trafikkanalyse 101120
PlanID 65860000 Sandslimarka_Plankart 290621
PlanID 65860000 Sandslimarka_RTP_rev 20.11.20
PlanID 65860000 Sandslimarka_Trafikksikkerhetsvurdering 230321
Plankart bilde

 

 

 

  • Har du kommentarer til planvarsel, send en melding til oss her.