Opus Nettsiden

BYUTVIKLING PÅ SOTRA

Bildetangen

Opus bistår Prosjekt Kystby og Liegruppen som plankonsulent for en omfattende områdeplan på Bildetangen. I forkant av områdereguleringen bisto Opus som plankonsulent for utarbeidelse av kommunedelplanen for Nordre Bildøy. Prosjektet ligger på Bildøy, et steinkast fra Sartor Senter, i sundet mellom Kolltveit og Straume. Området skal sjøvendes, videreutvikles til et bysentrum og bli en del av Sotra Kystby. Utbygger ønsker at prosjektet blir nasjonalt ledende på å tilfredsstille dagens krav til areal- og transportplanlegging:

Vår visjon er å knytte dagens sentrum på Sotra til sjøen, basert på vår kulturhistorisk arv. Selve konseptet med dets omfang og tetthet bidrar til å kunne gjøre dette til et nasjonalt ledende eksempel på å svare opp dagens krav til areal- og transportplanlegging, sier Roy-Eddy Lie, eiendomssjef i Liegruppen AS

Det planlegges 3000-4000 boliger på Bildetangen, som vil gi rom for  6000-8000 innbyggere. Prosjektet har en langsiktig horisont. Kommunedelplanen for Bildøy ble vedtatt i 2013. Opus holder nå på med en områdeplan for de områdene Liegruppen har avtale på (Områdeplan SE1). I tillegg til den formelle reguleringsprosessen jobber Opus med å se planløsninger og å finne løsninger som er gode og gjennomførbare.


Opus har i forkant av planarbeidet innledet en konstruktiv dialog og samarbeid med Vestland fylkeskommune vedrørende strategi for håndtering av steinalderfunnene i området. Før arbeidet med områdeplan ble igangsatt, ble det utført omfattende medvirkningsprosesser hvor lokalbefolkningen, administrativt ansatte, utbyggere og arkitekter fikk bidra med innspill til planen.