Opus Nettsiden

TRANSFORMASJON AV SJØFRONT

Laksevåg verft

I verftsområdet på Laksevåg har det vært skipsbygging siden 1805. Nå skal prosjektet bidra til å videreutvikle Bergen og revitalisere Laksevåg. Opus bistår Marin Eiendomsutvikling som plankonsulent for prosjektet. Ambisjonen er å skape et miljøvennlig og fremtidsrettet byutviklingsprosjekt som inneholder næringsaktivitet, kulturtilbud og boliger til 4000 innbyggere i en utvidet del av Bergen sentrum.

Illustrasjon av Nordic, fra forelpig skisseprosjekt fra vinner av parallelloppdraget

Utbyggingen vil utløse en etterlengtet transformasjon og stedsutvikling av Laksevåg, og vil bidra til at det bygges boliger sentralt i Bergen. Området er i dag regulert til I/K/L, og ønskes transformert til sentrumsformål med et næringsareal på 40 daa og et boligareal på 60 daa. Planforslaget innebærer opparbeidelse av en kunstig øy på 60 daa, hvorpå det tenkes etablert 1500 nye boenheter. I planområdet skal det også reguleres barnehager og kulturtilbud, foruten plasser, torg, allmenninger og velegnede utearealer samt en sjøfront tilgjengelig for allmenheten, inkludert badeplass.

Illustrasjon av Nordic, fra skisseprosjekt fra vinner av parallelloppdraget
Illustrasjon: Zeabuz/Nordic Office of Architecture

Illustrasjon: Zeabuz/Nordic Office of Architecture